Logga: Startis

Dataskydds- och registerbeskrivning

Enligt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/99)
Skapad: 1.9.2007

1. Den registeransvarige

Namn: Jemino Ab

Kontaktuppgifter:
Tfn: 050-534 1708
E-post: E-postadressen är en bild så att den inte blir offer för skräppost.

2. Registerärendenas handläggare och kontaktperson

Namn: Nicklas Koski

Kontaktuppgifter:
Tfn: 050-534 1708
E-post: E-postadressen är en bild så att den inte blir offer för skräppost.

3. Registrets namn

Startis användar- och kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Registret används till att utveckla tjänsterna, upprätthålla kundförhållanden och till att producera tjänster som kräver registrering. Personuppgifterna kan användas till registerägarens och dess samarbetspartners marknadsföring enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.

5. Registrets datainnehåll

I registret sparas sådana uppgifter som användaren ger när användaren skickar ett meddelande till registerägaren genom kontaktformulär eller e-postklienter. De här uppgifterna är:

  • Namn
  • E-postadress

Dessutom kan registret innehålla följande uppgifter:

  • Övriga uppgifter som användaren har uppgett

Uppgifterna sparas i registret tills vidare om inte användaren tar bort uppgifterna eller ber registerägaren att ta bort uppgifterna.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

I registret sparas uppgifter som de registrerade användarna har uppgett. Dessutom kan uppgifter, som uppstår vid bruk eller underhåll av tjänsten, sparas i registret.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Registerägaren kan överlämna uppgifter till myndigheterna inom gränserna för gällande lagstiftning. Uppgifter överlämnas inte till länder utanför EU eller EES.

Registerägaren kan publicera personuppgifter, om användaren har gett tillstånd till publicerandet elekroniskt eller på ett annat sätt.

Registerägaren utlämnar inte personuppgifter till direktmarknadsföring.

8. Principerna för skyddet av registret

Registret upprätthålls i elektronisk form med hjälp av ett datasystem. Enbart personer som har blivit auktoriserade av registerägaren har rätt att använda registret i sin helhet. Personerna som hanterar registret har en personlig dispositionsrätt till registret. Inloggningar till registret sparas i en loggfil. Uppgifterna sparas i en databas som är skyddad med lösenord och en brandvägg.

9. Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn

Den registrerade användaren har rätt att kontrollera registeruppgifter som gäller användaren själv.

Kontrollen av uppgifterna kan göras utan avgift en gång per år (12 mån), genom att skriftligen begära en kontroll med ett brev som är personligen undertecknat. En kontrollbegäran skickas till en adress som användaren får genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen E-postadressen är en bild så att den inte blir offer för skräppost..

10. Rättelse av en uppgift och utövande av rättelsen av en uppgift

Den registrerade användaren har rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter som finns i registret.

Uppgifter kan korrigeras utan avgift, genom att skriftligen begära en korrigering. En begäran bör vara tillräckligt detaljerad. En begäran om korrigering skickas per e-post till adressen E-postadressen är en bild så att den inte blir offer för skräppost..

11. Andra eventuella rättigheter

Den registrerade användaren har rätt att förbjuda användandet av de uppgifter som användaren har uppgett till registret till direktmarknadsföring eller andra motsvarande syften, rätt att ändra sitt samtycke till publicerandet av uppgifterna, rätt att begära att uppgifterna tas bort i sin helhet från registret och rätt att på andra sätt utnyttja sina rättigheter som nämns i personuppgiftslagen.